ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມDonovan

ຫຼັກການ: Ann Marie Palladino
DASA ແລະ COVID-19 ຜູ້ປະສານງານ
apalladino@uticaschools.org
ເລກຫຼັກ: 315.368.6541
Fax ຫມາຍເລກ: 315-792-2077
ການເຂົ້າຮ່ວມ: 315-368-6547
ພະຍາບານ: 315-368-6552
ຜູ້ຊ່ວຍຫຼັກ (A-L): 315-368-6555
ທີ່ປຶກສາ (A-L): 315-368-6553
ຜູ້ຊ່ວຍຫຼັກ (M-Z): 315-368-6544
ທີ່ປຶກສາ (M-Z): 315-368-6554
Parent Liaison: 315-368-4308

ເຫດການທີ່ກໍາລັງຈະມາເຖິງ

ເວັບ ໄຊ ນີ້ ໃຫ້ ຂໍ້ ມູນ ການ ນໍາ ໃຊ້ PDF , ເຂົ້າ ໄປ ເບິ່ງ ການ ເຊື່ອມ ຕໍ່ ນີ້ ເພື່ອ ດາວ ໂຫລດ ຊອບ ແວ Adobe Acrobat Reader DC .