Jefferson ປະຖົມ

Tricia Norton
ທ່ານ ສຸວັນນະວົງ
DASA ຜູ້ປະສານງານ
tnorton@uticaschools.org
ເລກຫຼັກ: 315-368-6700
Fax ຫຼັກ: 315-732-5902

ເຫດການທີ່ກໍາລັງຈະມາເຖິງ

ເວັບ ໄຊ ນີ້ ໃຫ້ ຂໍ້ ມູນ ການ ນໍາ ໃຊ້ PDF , ເຂົ້າ ໄປ ເບິ່ງ ການ ເຊື່ອມ ຕໍ່ ນີ້ ເພື່ອ ດາວ ໂຫລດ ຊອບ ແວ Adobe Acrobat Reader DC .