ອາຄານ &ດິນ

Michael Ferraro

ຫົວຫນ້າປະຕິບັດງານ
(315) 792-2231 [ຫ້ອງການ]
(315) 792-2260 [ແຟັກ]
ອີເມລ໌: mferraro@uticaschools.org

Tiffany A. Service

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປະຕິບັດງານ
(315) 368-6840 [ຫ້ອງການ]
(315) 792-2260 [ແຟັກ]
ອີເມລ໌: taservice@uticaschools.org

Erica Molina

ພະນັກງານບັນຊີ
(315) 792-2232 [ຫ້ອງການ]
(315) 792-2270 [ແຟັກ]
ອີເມລ໌: emolina@uticaschools.org

Mark Paciello

ການບໍາບັດ Foreman
ອີເມລ໌: mpaciello@uticaschools.org

Dan Post

Custodial Foreman
ອີເມລ໌: dpost@uticaschools.org