ອາຄານ &ດິນ

Michael Ferraro

ຫົວຫນ້າປະຕິບັດງານ
(315) 792-2231
(315) 792-2260 [ແຟັກ]
mferraro@uticaschools.org

Tiffany A. Service
ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປະຕິບັດງານ
(315) 368-6840
(315) 792-2260 [ແຟັກ]
taservice@uticaschools.org

Mark Paciello
ການບໍາບັດ Foreman
mpaciello@uticaschools.org

Dan Post
Custodial Foreman
dpost@uticaschools.org


Alex Fiorenza
ພະນັກງານບັນຊີ
afiorenza@uticaschools.org