ຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບ

Andre Paradis

ຫົວຫນ້າກົມຮັບຜິດຊອບ
315) 792-2215
315) 792-2209 [ແຟັກ]

ຕິດຕໍ່:

Julianne Laramie-Nordstrom
ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັບຜິດຊອບ
(315) 792-2215

Mandy Mroz
ເຈົ້າຂອງປຶ້ມ
(315) 368-6031

Vanessa Rejrat
ແຂວງ AIS Facilitator
(315) 368-6021

Denise Owens
ຜູ້ຊ່ຽວຊານຫ້ອງການ

Ed Simpson
Administrator of Student Registration
(315) 368-6961
(315) 624-9322 [ແຟັກ]

Koliel Parker
ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປືກສາທິການທະບຽນນັກສຶກສາ
(315) 368-6960

Trina Falchi
ຄະນະອໍານວຍການບໍລິການນັກສຶກສາ
(315) 368-6028
(315) 792-2288 [ແຟັກ]

Judeanne Rockford
ຜູ້ອໍານວຍການການສຶກສາຕອນຍັງນ້ອຍ