ຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບ

Rex Germer
ຫົວຫນ້າກົມຮັບຜິດຊອບ
P
315-792-2215
F 315-792-2209 

ຕິດຕໍ່:

Julianne Laramie-Nordstrom
ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັບຜິດຊອບ
(315) 792-2215

Mark Bono
ນັກບັນຊີ
(315) 792-6027

Vanessa Rejrat
ແຂວງ AIS Facilitator
(315) 368-6021

Judeanne Rockford
ຜູ້ອໍານວຍການການສຶກສາຕອນຍັງນ້ອຍ