McKinney Vento

ພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍ McKinney-Vento, ຄໍາວ່າ "ເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສແລະຊາວຫນຸ່ມ" ຫມາຍຄວາມວ່າບຸກຄົນທີ່ຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ເປັນປະຈໍາແລະພຽງພໍໃນຕອນກາງຄືນ.  ໂທຫາຫ້ອງການໂຄງການ PreK & ນັກສຶກສາ ທີ່ 315-792-2216 ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.