ທຸລະກິດ ແລະ ການເງິນ

Heather Mowat

ຜູ້ບໍລິຫານທຸລະກິດໂຮງຮຽນ
(315) 792-2225
(315) 792-2299 [ແຟັກ]

ຕິດຕໍ່

ລິນ ຊິມສັນ
ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງທຸລະກິດຂອງໂຮງຮຽນ
(315) 792-2225

JoAnn Giotto
ຕົວແທນການຊື້ຂາຍ
(315) 792-2210

Haylee Lallier
ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ
(315) 792-2240

Nicole Ferraro
ຜູ້ຮັກສາປຶ້ມອະວຸໂສ
(315) 792-2234

Gina M. Chambrone
ພະນັກງານບັນຊີ
(315) 792-2244

Sara McCambley
ພະນັກງານບັນຊີ/Payroll
(315) 368-6024

Kimiko Thomas
Payroll
(315) 792-2220