ທຸລະກິດ ແລະ ການເງິນ

Heather Mowat

ຜູ້ບໍລິຫານທຸລະກິດໂຮງຮຽນ
(315) 792-2225
(315) 792-2299 [ແຟັກ]

Documents

ຕິດຕໍ່

ລິນ ຊິມສັນ
ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງທຸລະກິດຂອງໂຮງຮຽນ
(315) 792-2225

JoAnn Giotto
ຕົວແທນການຊື້ຂາຍ

(315) 792-2210

Iain Conley
Treasurer

(315) 792-2240

Nicole Ferraro
ຜູ້ຮັກສາປຶ້ມອະວຸໂສ

(315) 792-2234

Gina M. Chambrone
ພະນັກງານບັນຊີ

(315) 792-2244

Kimiko Thomas
Payroll

(315) 792-2220

Karen Kempf
Payroll
(315) 792-2220