ໂອກາດການຈ້າງງານ 

Vacancies ການບໍລິຫານ / employment@uticaschools.org

Security  /  employment@uticaschools.org

ຜູ້ຊ່ວຍຄູທົດແທນ, ບໍລິການອາຫານທົດແທນ, employment@uticaschools.org

ທົດແທນຄູ/employment@uticaschools.org

ຜູ້ຊ່ວຍຄູ/employment@uticaschools.org

ຄູ Vacancies / employment@uticaschools.org

The Raiders Academy of Learning / employment@uticaschools.org

ການພະຍາບານ - Vacancies / employment@uticaschools.org

ບໍລິການສະຫນັບສະຫນູນ - Vacancies / employment@uticaschools.org

ການຂົນສົ່ງ / employment@uticaschools.org

ການກວດກາຄວາມປອດໄພ / employment@uticaschools.org

ຄຸນພໍ່ - Vacancies / employment@uticaschools.org

Custodial - Vacancies / employment@uticaschools.org

  • NA

ຄູຝຶກ /employment@uticaschools.org

ບໍລິການອາຫານ /employment@uticaschools.org

Postings ພາຍໃນ / internalposting@uticaschools.org